Witamy na naszym serwisie!

www.edukacja.walbrzych.pl

Edukacja, sprawy i akcje edukacyjne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-03-12 20:12:00

Ostatni komentarz: cóż to się dzieje na Twojej stronie , Michale? skąd tyle jadu w ludziach? wywiad, jak wywiad- ani dobry, ani zły, ot, taka niezobowiązująca lektura. a tu... 4LO zazdrości 1 LO, zresztą każdy każdemu zazdrości i obsypuje się wyzwiskami. normalnie wstyd :(
dodany: 2009.04.17 19:55:50
przez: j.o.
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-27 14:11:00

Ostatni komentarz: dzieciom nalezy sie troche dziecinstwa!!!szkoly zwyklej i zycia beda mialy potem dosyc........
dodany: 2009.03.27 15:48:18
przez: prawie tata
czytaj więcej
POLECAMY
Konkurs na najlepszą prace magisterską o Bolesławcu
2010-11-20 10:01:00

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza V edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademickich: 2009/2010 i 2010/2011 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Prace należy zgłaszać do dnia 20 września 2011 r.

 


REGULAMIN KONKURSU

Niniejszym zostaje ogłoszona V edycja Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec.

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2009/2010 i 2010/2011 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

PROCEDURA ZGŁASZANIA PRAC:

Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 osobiście lub drogą pocztową
do dnia 20 września 2011 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie prosimy dopisać:

„KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
LUB DOKTORSKĄ".


Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:

- 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,

- zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),

- potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,

- recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,

- wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu),

- jednostronicowe streszczenie pracy,

- oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych
w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec lub jednostki organizacyjne, po korekcie redakcyjnej,

- oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy,

- w przypadku obrony pracy w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska posiada podpisane umowy o uznaniu równoważności wykształcenia należy dostarczyć poświadczenie jego równoważności z odpowiednim dyplomem polskim,

- w przypadku obrony prac w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska nie posiada umów o uznaniu równoważności wykształcenia muszą być one nostryfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych
za granicą z późn. zm. – należy dostarczyć dokument potwierdzający nostryfikację wymaganego w konkursie dyplomu.

Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane
lub przetłumaczone na język polski.

Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.

Konkurs odbędzie się, jeśli wpłyną, co najmniej trzy prace spełniające wymogi formalne.

W przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż trzech prac, Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac w ramach V edycji Konkursu do 20 września 2012 roku oraz rozszerzenia osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2011/2012.

Decyzja o realizacji Konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu, którą reprezentują przedstawiciele:

Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),
Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).
Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec nie wchodzący w skład Kapituły.
Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów Konkursu.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne
w następującej wysokości (netto):

· I nagroda 3 000 zł (trzy tysięcy złotych),
· II nagroda 2 000 zł (dwa tysiące złotych),
· III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł: (tysiąc złotych).
Kapituła ma prawo do dokonania innego podziału nagród.

Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych i szeroko rozpowszechnione. Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2011 r. W przypadku wydłużenia naboru w ramach V edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2012 r. Decyzja o wyborze laureatów będzie podana w protokole obrad Kapituły i przedstawiona zostanie przy ogłoszeniu wyników Konkursu.

O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy, promotorzy, władze uczelni, które zgłosiły prace, zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu).

Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi, a po rozstrzygnięciu przekazane zostaną do Biblioteki Muzealnej znajdującej się w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod numerami telefonu (75) 645-64-00, 645-65-58, lub drogą elektroniczną e-mail: ks@um.boleslawiec.pl

 

 

źródło: pwsz.com.pl


Wróć
dodaj komentarz